Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Pàgina Inici

notícies

 • Els Joves de Barberà de la Conca al programa de Ràdio MontblancEls Joves de Barberà de la Conca al programa de Ràdio Montblanc,
  Els joves de Barberà al programa de ràdio Una Colla de Maixants que cada setmana fem des de l'Oficina Jove. El passem aquest dissabte a les 8 per Ràdio Montblanc. 

  A partir de dilluns estarà penjat al concajove

 • FESTA DEL ROSER 2016FESTA DEL ROSER 2016,

  Ja podeu visualitzar el programa d'actes de la Festa del Roser 2016:

  Programa


 • INFORMACIÓ RELATIVA AL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 1R TRIMESTRE 2016,

  Informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors referit al trimestre anterior de l'ajuntament de Barberà de la Conca.

   

  Més informació...


 • Barberà de la Conca finalitza l’elaboració de l'inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2Barberà de la Conca finalitza l’elaboració de l'inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO2,
  L’Ajuntament de Barberà de la Conca ha finalitzat la primera fase de l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) que serà l’eina que guiarà al municipi a arribar al 2020 amb un 20 % menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte el 2005, complint amb els compromisos adquirits en el marc del Pacte d’Alcaldes.

 • DECRET D'ALCALDIA,
  DECRET DE L'ALCALDIA
  NÚM. 16/2016
  DATA: 21/03/2016
   
  Barberà de la Conca a vint-i-u de març de dos mil setze, d'acord amb les atribucions que em confereix l'article 21 de la Llei 7/1995 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local, dicto el següent
   
  DECRET:
   
  Havent-me d'absentar del municipi entre els dies 22 al 27 de març de 2016, ambdós inclosos, i vist el que es disposa a l'article 23.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril Reguladora de les Bases del Règim Local. Article 55 del decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Article 44 del Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:
   
  1r.- Delegar les funcions d'aquesta Alcaldia en la primera tinent d'Alcalde, Sra. Sònia Gomà-Camps i Reboltós, entre els dies 22 a 27 de març de 2016, ambdós inclosos.
   
  2n.- Que se'n doni compte al ple en la primera sessió que aquest celebri.
   
  3r.- Que és publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en la pàgina web municipal.
   
   
  Ho mana i signa el Sr. Alcalde Marc Rovira Miró del que jo, Josep Maria Caffarel Serra, Secretari, en dono fe.

 • Curs de CatalàCurs de Català,

 • Trobada JoveTrobada Jove,
  La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Barberà de la Conca en col·laboració amb l’Oficina Jove Conca de Barberà, organitza un procés de consulta i recollida d’informació sobre la situació dels joves al municipi i sobre les polítiques que els afecten.

 • Els delegats de l'Escola Valldemur de cicle mitjà i cicle superior fan entrega a l'Alcalde en nom de l'escola d'un escrit sol•licitant millores pel patiEls delegats de l'Escola Valldemur de cicle mitjà i cicle superior fan entrega a l'Alcalde en nom de l'escola d'un escrit sol•licitant millores pel pati,

 • Setmana Santa a Barberà de la ConcaSetmana Santa a Barberà de la Conca,

 • Sopar del SenglarSopar del Senglar,

  El dissabte de Setmana Santa a la Sala Gran del Cafè, la Societat de Caçadors de Barberà de la Conca celebra el seu tradicional Sopar del Senglar.

  Podeu adquirir els tiquets del sopar a l'oficina de l'Ajuntament al preu de 10€.


noticies

Webs d'interès