Impulsat per AOC   

Ajuntament Totes les administracions

PROJECTES

 

* Sol·licitud de llicència ambiental amb declaració d'impacte ambiental:


ANUNCI PROJECTE BÀSIC
Estudi Impacte Ambiental Annex 0. E. Impacte Ambiental.
Annex 1. E. Impacte Ambiental. Annex 2. E. Impacte Ambiental.
Plànols Estudi Impacte Ambiental.  


* Modificació puntual núm. 4 de les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de Barberà de la Conca, per precisar la qualificació del sòl urbà i normativa:

 

 ANUNCI 

DOCUMENT COMPRENSIU

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS.

 ANUNCI APROVACIÓ INICIAL

   

 

* Modificació puntual núm. 5 de les Normes Subsidiàries de Planejament del terme municipal de Barberà de la Conca, de modificació de l'art. 141 Construccions Pecuàries:

 

 ANUNCI  

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS. ARTICLE 141 CONSTRUCCIONS PECUÀRIES

  

* Modificació puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament per la reordenació de l'àmbit de l'Hort d'en Cirera:

 

 ANUNCI  

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS.

 

*Modificació puntual per la reordenació del PP1:

         

ANUNCI 

MODIFICACIÓ PUNTUAL NN.SS.

 

*Plec de clàusules per adjudicar el servei de bar municipal de Barberà de la Conca:

         

ANUNCI 

PLEC DE CLÀUSULES

 

Enllaç anunci BOP:

 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20180227&anyp=2018&num=01566&v=i

Presentació de pliques fins el 14/03/2018 a les 14.00h.

Esmena: Correcció de la formula de valoració de l'oferta econòmica clàusula 9a. La formula correcta a aplicar serà la següent: X=(import de l'oferta a valorar/import de l'oferta major) x puntuació màxima.

 

* Sol·licitud de llicència en sòl no urbanitzable partida "Les Eres" parcel·la 93 polígon 23.

 

 ANUNCI